Photo Album: Progress Status of Display Arrangement as of July 2015 ความคืบหน้าของงานเตรียมการจัดแสดง ณ เดือนกรกฎาคม 2558

The OldenDays Exhibition & Education Complex is now scheduled to open for public visits in late 2015. We are moving in and arraninging collection items for display. As of July 2015, display arrangement is about three quarters of the way to completion. ขณะนี้ ศูนย์นิทรรศการและการศึกษาดิโอลเด้นเดย์ส มีกำหนดจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในช่วงปลายปี 2558 เรากำลังขนย้ายและจัดวางของสะสมสำหรับตั้งแสดง ณ เดือนกรกฎาคม 2558 งานเตรียมการจัดแสดง เสร็จไปประมาณสามในสี่ของงานทั้งหมด

Items on display are about half of items collected. Rotation of displayed items will take place once or twice a year. สิ่งที่นำมาตั้งแสดงมีประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนที่สะสม จะมีการเปลี่ยนของที่ตั้งแสดงประมาณปีละครั้งหรือสองครั้ง

Grocery Store ร้านโชห่วย

The first room (5m x10m) emulates a grocery shop named "Lim Prasert" (95% progress). ห้องแรก (5ม x 10ม) จำลองร้านโชห่วยชื่อ "ลิ้มประเสริฐ" (ความคืบหน้า 95%)

Interior view (left side) of the grocery store. มุมมองภายใน (ด้านซ้าย) ของร้านโชห่วย
Interior view (right side) of the grocery store. มุมมองภายใน (ด้านขวา) ของร้านโชห่วย
Interior view at the back of the grocery store. มุมมองภายในด้านในสุดของร้านโชห่วย

Drug Store ร้านขายยา

The second room (10m x10m) emulates a drug store named "Hang Osoth Guan Chun" (95% progress). Apothecary cabinets, advertising posters and medicinal products are on display here. ห้องที่สอง (10ม x 10ม) จำลองร้านขายยาชื่อ "ห้างโอสถกวนชุน" (ความคืบหน้า 95%) ภายในห้องจัดแสดงตู้ร้านขายยา โปสเตอร์โฆษณา และผลิตภัณฑ์ยา

Spaces for Western, Thai and Chinese traditional medicines are allocated on the left side, middle, and right side of the room respectively. พื้นที่จัดแสดงยาฝรั่ง ยาไทย และยาจีน อยู่ทางด้านซ้าย ตรงกลาง และด้านขวาของห้องตามลำดับ
Interior view (left side) of the drug store. A collection of medicine cupboards can also be seen in the first photo. มุมมองภายใน (ด้านซ้าย) ของร้านขายยา ในภาพแรกจะเห็นคอลเลคชั่นตู้ยาสามัญประจำบ้านด้วย
Some Thai traditional medicines on display. ยาไทยโบราณที่ตั้งแสดงบางส่วน

Barber, Menswear and Equipment Shop ร้านตัดผม เครื่องแต่งกายชาย และอุปกรณ์เครื่องใช้

The third room (5m x10m) gives an impression of a barber and menswear shop called "Song Sakol" (95% progress). Equipment and appliances usually acquired by men, such as radios and cameras, are also displayed here. ห้องที่สาม (5ม x 10ม) ให้บรรยากาศร้านตัดผมและเครื่องแต่งกายชายชื่อ "ทรงสากล" (ความคืบหน้า 95%) อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่บุรุษมักเป็นฝ่ายจัดหา เช่น วิทยุและกล้องถ่ายรูปก็ได้นำมาแสดงที่นี่ด้วย

Interior decoration, and a sample of ancient hair cutting scissors. การตกแต่งภายในร้าน และตัวอย่างกรรไกรตัดผมโบราณ

Dressmaker Shop and Beauty Salon ร้านตัดเสื้อและเสริมสวยสตรี

The fourth room (5m x10m) offers an atmosphere of a dressmaker shop and beauty salon called "Lert Wilai" (75% progress). ห้องที่สี่ (5ม x 10ม) นำเสนอบรรยากาศร้านตัดเสื้อและเสริมสวยสตรีชื่อ "เลิศวิไล" (ความคืบหน้า 75%)

Dressmaking tools and accessories including a rare full-body mannequin are on display here. ห้องนี้แสดงเครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ รวมทั้งหุ่นเต็มตัวที่หายาก

Relaxing Area บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ

The sixth room is in the middle (10m x10m) and is reserved for clients' relaxation (layout phase). ห้องที่หกอยู่ตรงกลาง (10ม x 10ม) จัดไว้สำหรับให้ผู้เยี่ยมชมพักผ่อนหย่อนใจ (อยู่ในช่วงกำหนดพื้นที่)

Information and pictures are scheduled to be uploaded in Q4 2015. ข้อมูลและภาพจะนำขึ้นแสดงในไตรมาศที่ 4 ของปี 2558

Print Shop Showroom ห้องโชว์หนังสือของโรงพิมพ์

The seventh room (5m x10m) is arranged as showroom of a print shop called "Rongpim Hiab Heng" (95% progress). ห้องที่เจ็ด (5ม x 10ม) จัดเป็นห้องแสดงหนังสือของโรงพิมพ์ชื่อ "เฮียบเฮ็ง" (ความคืบหน้า 95%)

Display cabinets, books of famous authors, rare books, and movie posters. ตู้โชว์หนังสือ หนังสือจากผู้เขียนที่มีชื่อเสียง หนังสือหายาก และโปสเตอร์ภาพยนตร์
Old books of famous authors and rare books. หนังสือเก่าจากผู้เขียนที่มีชื่อเสียงและหนังสือหายาก
Old books of famous authors and rare books. หนังสือเก่าจากผู้เขียนที่มีชื่อเสียงและหนังสือหายาก
Old books of famous authors and rare books. หนังสือเก่าจากผู้เขียนที่มีชื่อเสียงและหนังสือหายาก

Stationery Store ร้านเครื่องเขียน

The eigth room (5m x10m) is arranged as a stationery store named "Bannakarn" (95% progress). ห้องที่แปด (5ม x 10ม) จัดเป็นร้านเครื่องเขียนชื่อ "บรรณาคาร" (ความคืบหน้า 95%)

Display cabinets and sample of items on display. ตู้โชว์สินค้าและตัวอย่างของที่ตั้งแสดง

Toy Store ร้านของเล่น

The ninth room is the largest room (15m x10m) and is built to accommodate high-value toys of the past (30% progress). A mezzanine floor is now being constructed. ห้องที่เก้าเป็นห้องใหญ่สุด (15ม x 10ม) สร้างสำหรับจัดแสดงของเล่นที่มีคุณค่าสูงจากอดีต (ความคืบหน้า 30%) ขณะนี้กำลังสร้างชั้นลอย

Store name plate has not been installed and most toys have not been moved in. More information and pictures are scheduled to be uploaded in Q4 2015. ยังไม่ได้้ติดตั้งป้ายชื่อร้าน และยังไม่ได้ขนย้ายของเล่นส่วนใหญ่เข้ามาตั้งแสดง ข้อมูลและภาพเพิ่มเติมจะนำขึ้นแสดงในไตรมาศที่ 4 ของปี 2558

Sample of items on display. ตัวอย่างของที่ตั้งแสดง
Various designs of arcade game score displays. ดีไซน์ต่างๆของส่วนแสดงผลของตู้เกมส์
Sample of items on display. ตัวอย่างของที่ตั้งแสดง

Information as of July 2015 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2558